REGLAMENT VIII MARACLOT

[VAL]

Denominació:     VIII MARACLOT–Marató i Mitja Marató per relleus

Data de realització:     Diumenge 5 de juny de 2022

Horari d’EIXIDA:                   8:00 h

Tancament de META:  12:30 h

El Club Esportiu Amics del Clot de Burriana i el Servei Municipal d’Esports de Borriana , amb el patrocini del  Magnífic Ajuntament de Borriana, organitzen la vuitena edició de la MARACLOTMARATÓ I MITJA MARATÓ PER RELLEUS  que tindrà lloc al Grau de Borriana, el DIUMENGE 5 DE JUNY  DE 2022, des de les  8:00 h.

La prova es farà al paratge municipal d’El Clot de la Mare de Déu de Borriana, en circuit de 3014m i tindrà dues distàncies: una de 21.097m (mitja marató) i una altra de 42.195m (marató), tots a nivell de la mar, sense desnivell i quasi íntegrament per pista de terra.

Els equips de la distància de mitja marató estaran composts per dos integrants degudament equipats (mínim samarreta del mateix color). El primer dels dos components de l’equip donarà 4 voltes al clot (12 km) i el segon donarà 3 voltes (9 km). A la distància de marató els equips estaran composts per 4 integrants degudament equipats (mínim samarreta del mateix color). D’aquests 4 components, els dos primers  participants donaran 4 voltes (12 km) al Clot i els dos últims 3 voltes (9 km)

Els relleus  de la distància de marató es produiran a les voltes 4, 8 i 11 baix l’arc d’EIXIDA-META mitjançant la tècnica del toc (agarrar de la mà al següent rellevista i creuar junts la línia d’EIXIDA-META). El relleu de la distància de mitja marató es farà a la volta 4, al mateix lloc i de la mateixa forma.

L’edat mínima per participar són 16 anys. Els menors de 18 anys deuran entregar autorització paterna en el moment de la retirada del dorsal.

El temps màxim per realitzar la prova s’estableix en 4:30 h.

Els clubs que acudeixen a la prova podran presentar diversos equips (A,B,C….)

Per participar en la carrera no és imprescindible pertànyer a un club federat però si posar-li un nom a l’equip.

És imprescindible que a la retirada dels dorsals estiguen tots els integrants de l’equip.

Hi haurà assistència sanitària des de les 7 fins a les 13:30 hores. La seguretat del circuit estarà coberta per policia local i personal voluntari.

CATEGORIES:

S’habiliten tres categories per a les dues distàncies: MARATÓ I MITJA MARATÓ.

MITJA MARATÓ: MASULINA (2 xics)  FEMENINA (2 xiques) I MIXTA (un xic i una xica).

MARATÓ: MASULINA (4 xics)  FEMENINA (4 xiques) I MIXTA (dos xics i dos xiques)

En la categoria mixta a la distància de marató també podran inscriure’s equips formats per 3 xiques i 1 xic o per 3 xics i 1 xica si bé, sense ser desqualificats,  no optaran a trofeus o premis.

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es faran directament a la web:

On line: www.amicsdelclot.es

Bossa de corredorxs: si no tens equip i vols incriure’t, envia un missatge a maraclot@amicsdelclot.es  amb NOM COGNOMS, TELÈFON, POBLACIÓ, RITME ESTIMAT i te posarem en contacte amb altres corredorxs per a que formeu equip.

Les inscripcions s’obriran el 28-3-2022  a les 12h exclusivament per internet.

El preu de la inscripció serà de 12 euros per corredor/a.

El 30  de maig  a les 24h quedaran tancades totes les inscripcions.

S’estableix un màxim de 600 corredors.

S’emplenarà una inscripció per equip indicant en ella el lloc en què eixirà cada rellevista. En distància de marató, el 1er realitzarà 4 voltes (12 km), el 2n, 4 voltes (12 km), el 3r, 3 voltes (9km) i el 4t, 3 voltes (9km).

En la modalitat de mitja marató es farà de la mateixa manera; una inscripció per equip indicant l’ordre d’eixida de cada rellevista. El 1er realitzarà 4 voltes (12 km) i el 2on 3 voltes (9 km).

No es podrà alterar la posició d’eixida de cada corredor. Si s’altera, l’equip no serà  desqualificat però perdrà qualsevol premi o trofeu aconseguit.

El formulari deurà ser completat amb les dades dels corredors (nom, cognoms, data de naixement, club, domicili complet, telèfon de contacte, D.N.I.…) íntegrament  i amb lletres majúscules; en cas contrari la inscripció no serà considerada vàlida.

La línia d’Eixida/Meta està situada a 50 m. de la línia de costa pel que és factible donar-se un bany en acabar la prova. Hi haurà servei de dutxes  d’aigua freda a l’aire lliure.

En línia de meta hi haurà servei de GUARDA-ROBA

PREMIS:

Trofeu del 1r al 3r en les tres categories (MASCULINA, FEMENINA I MIXTA) i en les dos distàncies (MARATÓ I MITJA MARATÓ).

Bossa de “coentets” si es fa record de prova en la modalitat de MARATÓ: MASC: 2:28:43; FEM: 3:03:24; MIXTE: 2:48:28

Bossa de “coentets” i pack de begudes refrescants al CLUB que més equips presente.

Bossa de “coentets” a cada CLUB que presente 4 equips o més.


—Què són els coentets?:

Embotit fabricat a partir de carn de porc, que s’assembla a una llonganissa seca o a una llonganissa de pasqua. Es tracta d’un embotit únic, ja que es fabrica originàriament a la nostra ciutat, Borriana, i està reconegut com a marca de qualitat del nostre País; com un producte autòcton i original de Borriana.

La bossa del corredor inclourà:

-Samarreta tècnica o similar.

-Altres regals que l’organització puga recaptar.

RECOLLIDA DE DORSALS:

Els dorsals es recolliran  el dia de la prova a partir de les 6:30 hores i fins 30 minuts abans de l’inici de la carrera.

Els dorsals deuran col·locar-se obligatòriament al pit, sense retocar, manipular ni doblar.

A la categoria mixta es portaran dos dorsals, l’un a la zona davantera de la samarreta i l’altre a la zona trasera.

AVITUALLAMENT:

Hi haurà avituallament líquid al final de les voltes 2-6-10-13, sòlid i líquid en la línia d’arribada en acabar cada rellevista.

Per trobar-nos en un Paratge Natural Municipal i amb la finalitat d’evitar qualsevol contaminació, l’avituallament estarà acotat 300 m. Tot equip que traspasse aquest límit serà desqualificat.

DESQUALIFICACIONS:

Seran automàticament desqualificats tots els corredors que:

  -No realitzen el recorregut complet.

  -No porten el dorsal ben visible  durant el recorregut,

  -Córreguen amb dorsal adjudicat a un altre corredor. 

  -Donen el relleu fóra del lloc habilitat.

  -No respecten la zona d’avituallament.

  -Alteren el paratge natural.

  -Entren en meta sense dorsal.

  -No atenguen a les instruccions de l’organització.

Els corredors desqualificats perdran els drets sobre els premis.

L’organització, comprovada qualsevol irregularitat,  es reserva el dret a impedir la participació en edicions successives  del corredor o corredors implicats.

RECLAMACIONS:

Les reclamacions deuran ser dirigides per escrit al director de la prova dins dels 10 minuts següents a la seua finalització i previ dipòsit de 50 euros que seran retornats en resoldre la reclamació.

Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten el present reglament; en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.

Recomanem que els participants disposen de llicència federativa o assegurança que cobrisca qualsevol accident durant la prova, així com haver-se realitzat recentment una prova d’esforç.

El participant exonera a l’organització de tota responsabilitat en cas d’accident o lesió.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, si bé l’organització es reserva la possibilitat de suspendre-la o ajornar-la abans de l’inici. En cas de suspensió o a l’equip que no puga córrer en la nova data, se li farà entrega de la bossa del corredor com a contraprestació de l’import abonat, que no serà retornable.

NORMATIVA COVID-19:

La prova es desenvoluparà respectant la normativa COVID vigent en el moment de celebrar-se, a fi de garantir la seguretat de tots el participants, així com del públic assistent.

CLASSIFICACIONS:

Les classificacions es podran consultar en:

www.amicsdelclot.es

sme.burriana.es


[CAS]

REGLAMENTO VIII MARACLOT

Denominación: VIII MARACLOT – Marató i Mitja Marató per relleus

Fecha de realización: Domingo 5 de junio de 2022

Horario de SALIDA: 8:00 h

Cierre de META: 12:30 h

El Club Esportiu Amics del Clot de Burriana y el Servei Municipal d’Esports de Burriana, con el patrocinio del Magnífico Ayuntamiento de Burriana organizan la septima edición del MARACLOTMARATÓ i MITJA MARATÓ PER RELLEUS que tendrá lugar en el Grao de Burriana, el DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2022, a partir de las 8:00 h.

La prueba se desarrollará en el paraje municipal del Clot de la Mare de Déu de Burriana, en circuito de 3014 m y tendrá dos distancias: MEDIO MARATÓN (21.097m) i MARATÓN (42.195 m), todos a nivel del mar, sin desnivel y casi íntegramente por pista de tierra.

Los equipos de la distancia de MEDIO MARATÓN estarán compuestos por dos integrantes, debidamente equipados (mínimo camiseta del mismo color). El primero de los dos componentes del equipo realizará 4 vueltas al clot (12 km) i el segundo realizará 3 vueltas (9 km). En la distancia de MARATÓN los equipos estarán compuestos por 4 integrantes, debidamente equipados (mínimo camiseta del mismo color). De estos 4 componentes, los dos primeros participantes darán 4 vueltas (12 km) al Clot y los dos últimos 3 vueltas (9 km).

Los relevos de la distancia de maratón se producirán en las vueltas 4, 8 y 11 en la zona acotada para ello mediante la técnica del toque (coger de la mano al siguiente relevista y cruzar juntos la línea de salida-meta). El relevo de la distancia de medio maratón se realizará en la vuelta 4, en el mismo lugar y de la misma forma.

La edad mínima para participar son 16 años. Los menores de 18 años deberán entregar autorización paterna en el momento de la retirada del dorsal.

El tiempo máximo para realizar la prueba se establece en 4:30 h

Los clubes que acudan a la prueba podrán presentar varios equipos enumerándolos (1,2,3,4…..)

Para participar en la carrera no es imprescindible pertenecer a un club federado pero si es preciso ponerle un nombre al equipo.

Es imprescindible que a la retirada de los dorsales estén todos los integrantes del equipo.

Habrá asistencia sanitaria desde las 7 a las 13:30 horas.

La seguridad del circuito estará cubierta por policía local y voluntarios.

CATEGORíAS:

Se habilitan TRES categorías para las dos distancias: MARATÓN y MEDIA MARATÓN.

MEDIO MARATÓN: MASCULINA (2 chicos)  FEMENINA (2 chicas)  MIXTA (1 chico i 1 chica).

MARATÓN: MASCULINA (4 chicos)  FEMENINA (4 chicas)  MIXTA (2 chicos i 2 chicas).

En la categoría mixta en la distancia de maratón, también podrán inscribirse equipos formados por 3 chicas y un chico o por 3 chicos y una chica si bien, sin ser descalificados y saliendo en todas las clasificaciones no optarán a trofeos o premios.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se realizarán directamente en la web:

On line: www.amicsdelclot.es

Bolsa de corredor@s: si no tienes equipo y quieres inscribirte, envía un mensaje a maraclot@amicsdelclot.es  con NOMBRE, APELLIDOS, POBLACION, TELEFONO,RITMO PREVISTO y te pondremos en contacto con otros corredor@s para que podáis formar equipo.

Las inscripciones se abrirán el 28-03-2022 a las 12h exclusivamente por internet.

El precio de la inscripción será de 12 euros POR CORREDOR/A.

El 30 de mayo a las 24h quedarán cerradas las inscripciones.

Se establece un máximo de 600 corredores.

En la modalidad de maratón se rellenará una inscripción por equipo indicando en ella el puesto en que saldrá cada relevista. El 1º realizará 4 vueltas (12 km). El 2º, 4 vueltas (12 km). El 3º, 3 vueltas (9km) y el 4º, 3 vueltas (9km).

En la modalidad de medio maratón se  hará de la misma manera, una incripción por equipo, indicando el puesto en que saldrá cada relevista. El primero realizará 4 vueltas (12 km) y el segundo 3 vueltas (9 km).

No se podrá alterar el puesto de salida de cada corredor. Si se altera, el equipo no será descalificado pero perderá cualquier premio o trofeo conseguido.

El formulario deberá ser completado con los datos de los corredores (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, club, domicilio completo, teléfono de contacto, D.N.I.…) en su totalidad y con letras mayúsculas; en caso contrario la inscripción no será considerada válida.

La línea de Salida/Meta está situada a 50m de la línea de costa por lo que es factible darse un bañito al acabar la prueba. Habrá servicio de duchas de agua fría al aire libre.

En línea de meta habrá servicio de GUARDARROPIA

PREMIOS:

Trofeos del 1º al 3º para todas las categorías (MASCULINA, FEMENINA I MIXTA) y en las dos distancias MEDIA MARATÓN Y MARATÓN.

Bolsa de “coentets” si se hace record de prueba en la distancia de MARATÓN: MASC: 2:28:43; FEM: 3:03:24; MIXT: 2:48:28

Bolsa de “coentets” y pack de bebidas refrescantes al CLUB que más equipos presente.

Bolsa de “coentets”a cada CLUB que presente 4 equipos o más.

— Que son “coentets”?

Embutido fabricado a partir de carne de cerdo, que se asemeja a una longaniza seca o a una longaniza de pascua. Se trata de un embutido único, ya que se fabrica originariamente en nuestra ciudad, Burriana, y está reconocido como marca de calidad de nuestro País; como un producto autóctono y original de Burriana.

La bolsa del corredor incluirá:

-Camiseta técnica o similar

-Otros regalos que la organización pueda recabar

RECOGIDA DE DORSALES

Los dorsales se recogerán el día de la prueba a partir de las 6:30 horas y hasta 30 min antes del inicio de la carrera.

Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar, manipular ni doblar.

En la categoría mixta se llevaran dos dorsales, uno en la zona delantera de la camiseta y otro en la zona trasera.

AVITUALLAMIENTO:

Habrá avituallamiento líquido al final de las vueltas 2-6-10-13, sólido y líquido en la línea de llegada al acabar cada relevista.

Por encontrarnos en un Paraje Natural Municipal y con el fin de evitar cualquier contaminación el avituallamiento estará acotado 300m. Todo equipo que rebase este límite será descalificado.

DESCALIFICACIONES:

Serán automáticamente descalificados todos los corredores que:

-No realicen el recorrido completo.

-No lleven el dorsal bien visible durante el recorrido.

-Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.

-Den el relevo fuera del lugar habilitado.

-No respeten la zona de avituallamiento.

-Alteren el paraje natural.

-Entren en meta sin dorsal.

-No atiendan a las instrucciones de la organización.

Los corredores descalificados perderán los derechos sobre los premios.

La organización, comprobada cualquier irregularidad, se reserva el derecho a impedir la participación en ediciones sucesivas del corredor o corredores implicados.

RECLAMACIONES:

Las reclamaciones deberán ser dirigidas por escrito al director de la prueba dentro de los 10 minutos siguientes a su finalización y previo depósito de 50 euros que serán devueltos al resolver la reclamación.

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento; en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.

Recomendamos que los participantes dispongan de licencia federativa o seguro que cubra cualquier accidente durante la prueba.

El participante exonera a la organización de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión.

El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba, si bien la organización se reserva la posibilidad de suspenderla antes del inicio. En caso de suspensión o al equipo que no pueda correr en la nueva fecha, se le hará entrega de la bolsa del corredor como contraprestación del importe abonado, que no será retornable.

NORMATIVA COVID-19:

La prueba se celebrará respetando la normativa  COVID vigente en el momento de celebrarse, con el fin de garantizar la seguridad de todos los participantes, así como del público asistente.

CLASIFICACIONES:

Las clasificaciones se podrán consultar en:

www.amicsdelclot.es

sme.burriana.es

Comments are closed.