REGLAMENTO IV MARACLOT

[VAL]

REGLAMENT IV MARATÓ PER RELLEUS

Denominació: IV MARATÓ PER RELLEUS “MARACLOT”
Data de realització: Diumenge 5 de juny de 2.016
Horari d’EIXIDA: 9 h
Tancament de META: 13:30 h

El Club Esportiu Amics del Clot de Burriana i el Servei Municipal d’Esports de Borriana , amb el patrocini del Magnífic Ajuntament de Borriana, organitzen la quarta edició de la MARATÓ PER RELLEUS que tindrà lloc al Grau de Borriana, el DIUMENGE 5 DE JUNY de 2016, des de les 9 h.
La prova es farà al paratge municipal d’El Clot de la Mare de Déu de Borriana, en circuit de 3014 m i tindrà una distància total de 42.195 m, tots a nivell de la mar, sense desnivell i quasi íntegrament per pista de terra.

MARACLOT ÉS UNA MARATÓ SOLIDARIA els beneficis de la qual aniran destinats a CREU ROJA BORRIANA.

Els equips estaran composts per 4 integrants degudament equipats (mínim samarreta del mateix color). D’aquests 4 components, els dos primers participants donaran 4 voltes (12 km) al Clot i els dos últims 3 voltes (9 km)
Els relleus es produiran a les voltes 4-8 i 11 baix l’arc d’EIXIDA-META mitjançant la tècnica del toc (agarrar de la ma al següent rellevista i creuar junts la línia d’EIXIDA-META)
L’edat mínima per participar són 16 anys. Els menors de 18 anys deuran entregar autorització paterna en el moment de la retirada del dorsal.

El temps màxim per realitzar la prova s’estableix en 4:30 h.
Els clubs que acudeixen a la prova podran presentar diversos equips (A,B,C….)
Per participar en la carrera no és imprescindible pertànyer a un club federat però si posar-li un nom a l’equip.
És imprescindible que a la retirada dels dorsals estiguen els 4 integrants de l’equip.
Hi haurà assistència sanitària des de les 8 fins a les 14 hores.
La seguretat del circuit estarà coberta per policia local i personal voluntari.

CATEGORIES:
S’habiliten quatre categories:
MASCULINA
FEMENINA
MIXTA, OBLIGATÒRIAMENT DOS XICS I DUES XIQUES.
MINIMALISTA, LLIBERTAT DE SEXES EN ELS SEUS COMPONENTS

En la categoria mixta també podran inscriure’s equips formats per 3 xiques i 1 xic o per 3 xics i 1 xica si bé, sense ser desqualificats, no optaran a trofeus o premis.
Un mateix equip no podrà competir en dues categories a l’hora,

INSCRIPCIONS:
Les vies d’inscripció seran les següents:
On line: www.amicsdelclot.es
Directament a les botigues: Sony Gallery Borriana
The Phone House Borriana, Onda i Vila-real.
Free-Run Castelló
Evasión Running Castelló
Atmósfera Sports Castelló
Urban Sports Castelló
Les inscripcions s’obriran l’1-4-2016 a les 12h exclusivament per internet.
Si queden dorsals, el 18-4-2016 s’obriran inscripcions també a les botigues dalt indicades.
Fins al 31 de maig: El preu de la inscripció serà de 44 euros per equip (11 euros/corredor)
El 31 de maig quedaran tancades totes les inscripcions.

S’estableix un màxim de 150 equips (600 corredors)
S’emplenarà una inscripció per equip indicant en ella el lloc en què eixirà cada rellevista. El 1er realitzarà 4 voltes (12 km). El 2n, 4 voltes (12 km). El 3r, 3 voltes (9km) i el 4t, 3 voltes (9km)
No es podrà alterar la posició d’eixida de cada corredor. Si s’altera, l’equip no será desqualificat però perdrà qualsevol premi o trofeu aconseguit.

El formulari deurà ser completat amb les dades dels corredors (nom, cognoms, data de naixement, club, domicili complet, telèfon de contacte, D.N.I.…) integrament i amb lletres majúscules; en cas contrari la inscripció no serà considerada vàlida.

La línia d’Eixida/Meta està situada a 50 m de la línia de costa pel que és factible donar-se un bany en acabar la prova. Hi haurà servei de dutxes d’aigua freda a l’aire lliure.
En línia de meta hi haurà servei de GUARDA-ROBA

PREMIS:
Trofeu del 1r al 3r per totes les categories a excepció de la categoria minimalista on sols hi haurà trofeu a l’equip guanyador.
Premi o trofeu a la volta més ràpida tant en homes com en dones.
Pernil i pack de begudes refrescants al CLUB que més equips presente.
Paletilla a cada CLUB que presente 4 equips o més.

La bossa del corredor inclourà:
-Samarreta tècnica o similar.
-Altres regals que l’organització puga recaptar.

RECOLLIDA DE DORSALS:
Els dorsals es recolliran el dia de la prova a partir de les 7:30 hores i fins 30 minuts abans de l’inici de la carrera.
Els dorsals deuran col·locar-se obligatòriament al pit, sense retocar, manipular ni doblar.
A la categoria mixta es portaran dos dorsals, l’un a la zona davantera de la samarreta i l’altre a la zona trasera.

AVITUALLAMENT:
Hi haurà avituallament líquid al final de les voltes 2-6-10-13, sòlid i líquid en la línia d’arribada en acabar cada rellevista.
Per trobar-nos en un Paratge Natural Municipal i amb la finalitat d’evitar qualsevol contaminació l’avituallament estarà acotat 300 m. Tot equip que traspasse aquest límit serà desqualificat.

DESQUALIFICACIONS:
Seran automàticament desqualificats tots els corredors que:
-No realitzen el recorregut complet.
-No porten el dorsal ben visible durant el recorregut.
-Córreguen amb dorsal adjudicat a un altre corredor.
-Donen el relleu fóra del lloc habilitat.
-No respecten la zona d’avituallament.
-Alteren el paratge natural.
-Entren en meta sense dorsal.
-No atenguen a les instruccions de l’organització.
Els corredors desqualificats perdran els drets sobre els premis.
L’organització, comprovada qualsevol irregularitat, es reserva el dret a impedir la participació en edicions successives del corredor o corredors implicats.

RECLAMACIONS:
Les reclamacions deuran ser dirigides per escrit al director de la prova dins dels 10 minuts següents a la seua finalització i previ dipòsit de 50 euros que seran retornats en resoldre la reclamació.
Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten el present reglament; en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.
Recomanem que els participants disposen de llicència federativa o assegurança que cobrisca qualsevol accident durant la prova.
El participant exonera a l’organització de tota responsabilitat en cas d’accident o lesió.
El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, si bé l’organització es reserva la possibilitat de suspendre-la abans de l’inici o canviar-la de data.

CLASSIFICACIONS:
Les classificacions es podran consultar en:
www.amicsdelclot.es
sme.burriana.es

——————————————————————————————————————-
[CAS]

REGLAMENTO IV MARATÓ PER RELLEUS

Denominación: IV MARATÓ PER RELLEUS “MARACLOT”
Fecha de realización: Domingo 5 de Junio de 2.016
Horario de SALIDA: 9 h
Cierre de META: 13:30 h
El Club Esportiu Amics del Clot de Burriana y el Servei Municipal d’Esports de Burriana, con el patrocinio del Magnífico Ayuntamiento de Burriana organizan la cuarta edición del MARATÓ PER RELLEUS que tendrá lugar en el Grao de Burriana, el DOMINGO 5 DE JUNIO de 2016, a partir de las 9 h.

La prueba se desarrollará en el paraje municipal del Clot de la Mare de Déu de Burriana, en circuito de 3014 m y tendrá una distancia total de 42.195 m, todos a nivel del mar, sin desnivel y casi íntegramente por pista de tierra.

MARACLOT ES UN MARATON SOLIDARIO cuyos beneficios irán destinados a CRUZ ROJA BURRIANA

Los equipos estarán compuestos por 4 integrantes debidamente equipados (mínimo camiseta del mismo color). De estos 4 componentes, los dos primeros participantes darán 4 vueltas (12 km) al Clot y los dos últimos 3 vueltas (9 km).
Los relevos se producirán en las vueltas 4, 8 y 11 en la zona acotada para ello mediante la técnica del toque (coger de la mano al siguiente relevista y cruzar juntos la línea de salida-meta)
La edad mínima para participar son 16 años. Los menores de 18 años deberán entregar autorización paterna en el momento de la retirada del dorsal.

El tiempo máximo para realizar la prueba se establece en 4:30 h
Los clubes que acudan a la prueba podrán presentar varios equipos enumerándolos (1,2,3,4…..)
Para participar en la carrera no es imprescindible pertenecer a un club federado pero si es preciso ponerle un nombre al equipo.
Es imprescindible que a la retirada de los dorsales estén los 4 integrantes del equipo.
Habrá asistencia sanitaria desde las 8 a las 14 horas.
La seguridad del circuito estará cubierta por policía local y voluntarios.

CATEGORíAS:
Se habilitan CUATRO categorías:
MASCULINA
FEMENINA
MIXTA, OBLIGATORIAMENTE DOS CHICOS Y DOS CHICAS.
MINIMALISTA, LIBERTAT DE SEXOS EN SUS COMPONENES

En la categoría mixta también podrán inscribirse equipos formados por 3 chicas y un chico o por 3 chicos y una chica si bien, sin ser descalificados y saliendo en todas las clasificaciones no optarán a trofeos o premios.
Un mismo equipo no podrá competir en dos categorías a la vez.

INSCRIPCIONES:
Las vías de inscripción serán las siguientes:
On line: www.amicsdelclot.es
Directamente en tiendas: Sony Gallery Burriana
The Phone House Burriana, Onda y Villarreal.
Free-Run Castellón
Evasión Running Castellón
Atmósfera Sports Castellón
Urban Sports Castellón

Las inscripciones se abrirán el 1-4-2016 a las 12h exclusivamente por internet.
Si quedan dorsales, el 18-4-2016 se abrirán inscripciones también en las tiendas arriba indicadas.
Hasta el día 31 de mayo: El precio de la inscripción será de 44 euros por equipo (11 euros/corredor)
El 31 de mayo quedaran cerradas las inscripciones.

Se establece un máximo de 150 equipos (600 corredores)
Se rellenará una inscripción por equipo indicando en ella el puesto en que saldrá cada relevista. El 1º realizará 4 vueltas (12 km). El 2º, 4 vueltas (12 km). El 3º, 3 vueltas (9km) y el 4º, 3 vueltas (9km)
No se podrá alterar el puesto de salida de cada corredor. Si se altera, el equipo no será descalificado pero perderá cualquier premio o trofeo conseguido.
El formulario deberá ser completado con los datos de los corredores (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, club, domicilio completo, teléfono de contacto, D.N.I.…) en su totalidad y con letras mayúsculas; en caso contrario la inscripción no será considerada válida.

La línea de Salida/Meta está situada a 50m de la línea de costa por lo que es factible darse un bañito al acabar la prueba. Habrá servicio de duchas de agua fría al aire libre.
En línea de meta habrá servicio de GUARDARROPIA

PREMIOS:
Trofeos del 1º al 3º para todas las categorías excepto en categoría minimalista que solo habrá trofeo al equipo vencedor.
Premio o trofeo a la vuelta más rápida tanto en hombres como en mujeres.
Jamón y pack de bebidas refrescantes al CLUB que más equipos presente.
Paletilla a cada CLUB que presente 4 equipos o más.

La bolsa del corredor incluirá:
-Camiseta técnica o similar
-Otros regalos que la organización pueda recabar.

RECOGIDA DE DORSALES:
Los dorsales se recogerán el día de la prueba a partir de las 7:30 horas y hasta 30 min antes del inicio de la carrera.
Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar, manipular ni doblar.
En la categoría mixta se llevaran dos dorsales, uno en la zona delantera de la camiseta y otro en la zona trasera.

AVITUALLAMIENTO:
Habrá avituallamiento líquido al final de las vueltas 2-6-10-13, sólido y líquido en la línea de llegada al acabar cada relevista.
Por encontrarnos en un Paraje Natural Municipal y con el fin de evitar cualquier contaminación el avituallamiento estará acotado 300m. Todo equipo que rebase este límite será descalificado.

DESCALIFICACIONES:
Serán automáticamente descalificados todos los corredores que:
-No realicen el recorrido completo.
-No lleven el dorsal bien visible durante el recorrido.
-Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.
-Den el relevo fuera del lugar habilitado.
-No respeten la zona de avituallamiento.
-Alteren el paraje natural.
-Entren en meta sin dorsal.
-No atiendan a las instrucciones de la organización.
Los corredores descalificados perderán los derechos sobre los premios.
La organización, comprobada cualquier irregularidad, se reserva el derecho a impedir la participación en ediciones sucesivas del corredor o corredores implicados.

RECLAMACIONES:
Las reclamaciones deberán ser dirigidas por escrito al director de la prueba dentro de los 10 minutos siguientes a su finalización y previo depósito de 50 euros que serán devueltos al resolver la reclamación.
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento; en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.
Recomendamos que los participantes dispongan de licencia federativa o seguro que cubra cualquier accidente durante la prueba.
El participante exonera a la organización de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión.
El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba, si bien la organización se reserva la posibilidad de suspenderla antes del inicio o cambiarla de fecha.

CLASIFICACIONES:
Las clasificaciones se podrán consultar en:
www.amicsdelclot.es
sme.burriana.es

Comentarios cerrados.