Reglament XVII Volta al Clot

REGLAMENT VOLTA AL CLOT 2018

Denominació: XVII VOLTA AL CLOT

Data de realització: Dissabte 11 d’agost de 2018

Horari d’EIXIDA: 18:00h (Categoria Absoluta a les 19:00h)

Tancament de META: 20:00h

El Club Esportiu Amics del Clot de Borriana, i el Servei Municipal d’Esports de Borriana amb el patrocini del Magnífic Ajuntament de Borriana, organitzen la disetena edició de “LA VOLTA AL CLOT” que tindrà lloc en el Grau de Borriana, el dissabte 11 d’agost de 2018, a partir de les 18:00h (Categoria Absoluta a les 19:00h) La Carrera forma part del “III Circuit de Curses Populars de Borriana”

La prova es desenvoluparà en el Paratge del Clot de la Mare de Déu i tindrà una distància total de 6200 metres, aproximadament, per a les categories absolutes, de 3100 metres per a Junior, 1100 metres per a menors, 500 metres per a xiquets i 200 metres per als biberons; tots a nivell del mar.

Hi haurà assistència sanitària des de les 17:00 a les 20:30 hores.

La seguretat del circuit estarà coberta per policia local i voluntaris.

CATEGORIES:

Masculines i femenines

B, biberó (nascuts en 2015 a 2017) correran 200 metres

X, xiquets (nascuts de 2011 a 2014) correran 500 metres

M, menors (nascuts de 2006 a 2010) correran 1100 metres

J, juvenil-junior (nascuts de 2001 a 2005):correran 3100 metres

A, absoluta, nascuts els anys 2000 i anteriors, correran 6200 metres. En aquesta categoria es podrà optar per fer solament 3100m (una volta al Clot) en aquest cas quedaran sense opció a qualsevol premi o trofeu lligat a la Classificació General.

La categoria Absoluta serà puntuable per al Circuit Local de Curses Populars.

INSCRIPCIONS:

La inscripció per als biberons, xiquets, menors i juniors serà gratuïta i es realitzarà en la seu de l’associació Amics del Clot (C/ La Farola, 26 del Grau de Borriana) el dia 10/8 de 19:00 a 20:30h o el mateix dia de la prova a partir de les 16:00h i fins a les 18:00h.

Per a la categoria absoluta s’estableix un màxim de 300 inscripcions.

Per a la categoria absoluta les vies d’inscripció seran les següents:

Fins al dia 9 d’agost:

En la pàgina web d’Amics del Clot www.amicsdelclot.es

En botigues: Phone House Borriana i Onda

Free-run Castelló

Posteriorment i sempre que queden dorsals lliures personalment en la seu de l’associació Amics del Clot (C/ La Farola, 26 Grau de Borriana) el dia 10/8 de 19:00h a 20:30h i el dia de la carrera des de les 16:00 fins a les 18:00 h
En tots els casos, l’import de la inscripció serà de 6 euros.

El formulari, ja siga “on-line” o personalment en la seu del club, haurà de ser completat amb les dades del corredor (nom, cognoms, data de naixement, club, domicili complet, telèfon de contacte,e-mail, D.N.I.…) íntegrament i amb lletres majúscules; en cas contrari la inscripció no serà considerada vàlida.

PREMIS:

– Trofeus al primer local masculí i femení que acrediten mitjançant DNI o similar la residència a Borriana.
Trofeu del 1er. al 3er. per a totes les categories (Biberó sols 1er.)
Bossa de Coents de “La Cabanenca” per als tres primers masculins i tres primeres femenines en categoria Absoluta.
Paletilla de “La Cabanenca” per al primer masculí i primera femenina en categoria Absoluta
Bossa de Coents de “La Cabanenca” a la volta més ràpida masculina i femenina
Premi de “Phone House Borriana i Onda” als 10 últims en categoria Absoluta
Premi de “Phone House Borriana i Onda” als 3 últims de cada categoria infantil.
Sorteig de 10 regals de “Phone House Borriana i Onda” entre els corredors de la categoria Absoluta

– Samarreta esportiva o similar per als 300 primers classificats en la categoria Absoluta.

Entre tots els participants de la categoria absoluta i previ a la carrera es podrà realitzar un sorteig de tots aquells obsequis que l’organització haja pogut recaptar.

RECOLLIDA DE DORSALS:

Els dorsals s’arreplegaran el dia de la prova a partir de les 16:00 hores.

Els dorsals hauran de col·locar-se obligatòriament en el pit, sense retocar, manipular ni doblegar.

AVITUALLAMENT:

Hi haurà un únic punt d’avituallament, situat en la línia d’arribada, en el qual s’oferirà als participants aigua i fruita variada.

Per trobar-nos en un Paratge Natural Municipal i amb la finalitat de no contaminar amb botelles dit paratge no hi haurà avituallament líquid durant la carrera.

DESQUALIFICACIONS:

Seran automàticament desqualificats tots els corredors que:

No realitzen el recorregut complet.
No porten el dorsal ben visible en el pit durant el recorregut.
Córreguen amb dorsal adjudicat a un altre corredor.
Entren en meta sense dorsal.
No atenguen a les instruccions de l’organització.
Els corredors desqualificats perdran els drets sobre els premis.

L’organització, comprovada qualsevol irregularitat, es reserva el dret a impedir la participació en edicions successives del corredor o corredors implicats.

RECLAMACIONS:

Les reclamacions hauran de ser dirigides per escrit al director de la prova dins dels 10 minuts següents a la seua finalització i previ dipòsit de 50 Eurs, import que serà retornat en finalitzar el procés de reclamació.

Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten el present Reglament; en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.

Recomanem que els participants disposen de llicència federativa o segur que cobrisca qualsevol accident durant la prova.

El participant exonera a l’organització de tota responsabilitat en cas d’accident o lesió.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, si bé l’organització es reserva la possibilitat de suspendre-la o ajornar-la abans de l’inici. En cas de suspensió o a qui no puga córrer en la nova data, se li farà entrega de la bossa del corredor com a contraprestació de l’import abonat, que no serà retornable

CLASSIFICACIONS:

Les classificacions es podran consultar en:

www.amicsdelclot.es

sme.burriana.es

*********************************************************************

REGLAMENTO VOLTA AL CLOT 2018.
Denominación: XVII VOLTA AL CLOT
Fecha de realización: Sábado, 11 de Agosto de 2018.
Horario de SALIDA: 18:00h (Categoría Absoluta a las 19h).
Cierre de META: 20:00h
El Club Esportiu Amics del Clot de Burriana i el Servei Municipal d’Esports de Borriana con el patrocinio del Magnífico Ayuntamiento de Borriana, organizan la decimoséptima edición de “LA VOLTA AL CLOT” que tendrá lugar en el Grao de Borriana, el sábado 11 de agosto de 2018, a partir de las 18:00h (Categoría Absoluta a las 19:00h). La Carrera forma parte del “III Circuit de Curses Populars de Borriana”
La prueba se desarrollará en el Paraje del Clot de la Mare de Deu y tendrá una distancia total de 6200 metros, aproximadamente, para las categoría absoluta, de 3100 metros para Junior, 1100 metros para menores, 500 metros para niños y 200 metros para los biberones; todos a nivel del mar.
Habrá asistencia sanitaria desde las 17:00 a las 20:30 horas.
La seguridad del circuito estará cubierta por policía local y voluntarios.

CATEGORIAS:
Masculinas y femeninas:
B, biberón (nacidos en 2015 a 2017) correrán 200 metros.
X, niños (nacidos de 2011 a 2014) correrán 500 metros.
M, menores (nacidos de 2006 a 2010) correrán 1100 metros.
J, juvenil-junior (nacidos de 2001 a 2005) correrán 3100 metros.
A, absoluta, nacidos con anterioridad a 2000 inclusive, correrán 6200 metros. En esta categoría se podrá optar por hacer solo 3100m (una vuelta al Clot) en cuyo caso quedaran sin opción a cualquier premio o trofeo ligado a la Clasificación General.
La categoria Absoluta será puntuable para el Circuit Local de Curses Populars.
INSCRIPCIONES:
La inscripción para los biberones, niños, menores y juniors será gratuita y se realizará en la sede de la asociación Amics del Clot (C/ La Farola, 26 del Grao de Burriana) el día 10/8 de 19:00 a 20:30h o el mismo día de la prueba a partir de las 16:00 h y hasta las 18:00 h.
Para la categoría absoluta de establece un máximo de 300 inscripciones.
Para la categoría absoluta las vías de inscripción serán las siguientes:
Hasta el día 9 de agosto:
En la página web de Amics del Clot: www.amicsdelclot.es
En tiendas: Phone House Borriana, Vila-real y Onda
Free-run Castelló
Posteriormente y siempre que queden dorsales libres personalmente en la sede de la asociación Amics del Clot (C/ La Farola, 26 Grao de Burriana) el día 10/8 de 19:00 a 20:30h y el día de la carrera desde las 16:00 hasta las 18:00h. En todos los casos el importe de la inscripción será de 6 euros.
El formulario, ya sea “on-line” o personalmente en tienda o en la sede del club, deberá ser completado con los datos del corredor (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, club, domicilio completo, teléfono de contacto,e-mail, D.N.I.…) en su totalidad y con letras mayúsculas; en caso contrario la inscripción no será considerada válida.
PREMIOS:
Trofeos al primer local masculino y femenina que acrediten mediante DNI o similar la residencia en Borriana.
Trofeo del 1º al 3º para todas las categorías (Biberó solo 1º)
Bolsa de “Coents” de “La Cabanenca” para los tres primeros masculinos y tres primeras femeninas en categoria Absoluta.
Paletilla de “La Cabanenca” para el primer masculino y primera femenina en categoria Absoluta.
Bolsa de “Coents” de “La Cabanenca” a la vuelta más rápida masculina y femenina.
Premio de “Phone House Borriana y Onda” a los 10 últimos en categoría Absoluta.
Premio de “Phone House Borriana y Onda” a los 3 últimos de cada categoría infantil.
Sorteo de 10 regalos de “Phone House Borriana y Onda” entre los corredores de la categoría Absoluta.
– Camiseta Deportiva o similar para los 300 primeros clasificados en la categoría Absoluta.

Entre todos los participantes de la categoría absoluta y previo a la carrera se podrá realizar un sorteo de todos aquellos obsequios que la organización haya podido recabar.

RECOGIDA DE DORSALES:
Los dorsales se recogerán el día de la prueba a partir de las 16 horas.
Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar,manipular ni doblar.
AVITUALLAMIENTO:
Habrá un único punto de avituallamiento, situado en la línea de llegada, en el que se ofrecerá a los participantes agua y fruta variada.
Por encontrarnos en un Paraje Natural Municipal y con el fin de no contaminar con botellas dicho paraje no habrá avituallamiento liquido durante la carrera.
DESCALIFICACIONES:
Serán automáticamente descalificados todos los corredores que:
No realicen el recorrido completo.
No lleven el dorsal bien visible en el pecho durante el recorrido.
Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.
Entren en meta sin dorsal.
No atiendan a las instrucciones de la organización.
Los corredores descalificados perderán los derechos sobre los premios.
La organización, comprobada cualquier irregularidad, se reserva el derecho a impedir la participación en ediciones sucesivas del corredor o corredores implicados.

RECLAMACIONES:
Las reclamaciones deberán ser dirigidas por escrito al director de la prueba dentro de los 10 minutos siguientes a su finalización y previo depósito de 50 Euros, importe que serà retornado al acabar el proceso de reclamación.
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente Reglamento; en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.
Recomendamos que los participantes dispongan de licencia federativa o seguro que cubra cualquier accidente durante la prueba.
El participante exonera a la organización de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión.
El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba, si bien la organización se reserva la posibilidad de suspenderla antes del inicio. En caso de suspensión o a quien no pueda correr en la nueva fecha, se le hará entrega de la bolsa del corredor como contraprestación del importe abonado, que no será retornable.
CLASIFICACIONES:
Las clasificaciones se podrán consultar en:
www.amicsdelclot.es
sme.burriana.es

Comments are closed.