REGLAMENT XV VOLTA AL CLOT

REGLAMENT VOLTA AL CLOT 2016

Denominació: XV VOLTA AL CLOT 2016

Data de realització: Diumenge 14 d’agost de 2016

Horari d’EIXIDA: 18:00h (Categoria Absoluta a les 19h)

Tancament de META: 20:00h

El Club Esportiu Amics del Clot de Borriana, i el Servei Municipal d’Esports de Borriana amb el patrocini del Magnífic Ajuntament de Borriana, organitzen la quinzena edició de “LA VOLTA AL CLOT” que tindrà lloc en el Grau de Borriana, el diumenge14 d’agost de 2016, a partir de les 18h (Categoria Absoluta a les 19h)

La prova es desenvoluparà en el Paratge del Clot de la Mare de Déu i tindrà una distància total de 6200 metres, aproximadament, per a les categories absolutes, de 3100 metres per a Junior, 1000 metres per a menors, 500 metres per a xiquets i 200 metres per als biberons; tots a nivell del mar.

Hi haurà assistència sanitària des de les 17 a les 20 hores.

La seguretat del circuit estarà coberta per policia local i voluntaris.

El caràcter de la prova no és lucratiu. En el cas que hi haguera un superàvit econòmic, aquest superàvit es donaria a una entitat benèfica.

CATEGORIES:

Masculines i femenines

B, biberó (nascuts en 2013 a 2015) correran 200 metres

X, xiquets (nascuts de 2009 a 2012) correran 500 metres

M, menors (nascuts de 2004 a 2008) correran 1500 metres

J, juvenil-junior (nascuts de 1999 a 2003):correran 3000 metres

A, absoluta, nascuts els anys 1998 o anteriors, correran 6200 metres. En aquesta categoria es podrà optar per fer solament 3100m (una volta al Clot) en aquest cas quedaran sense opció a qualsevol premi o trofeu lligat a la Classificació General.

La categoria Absoluta serà puntuable per al Circuit Local de Curses Populars.

INSCRIPCIONS:

La inscripció per als biberons, xiquets, menors i juniors serà gratuïta i es realitzarà en la seu de l’associació Amics del Clot (C/ La Farola, 24 del Grau de Borriana) el dia 13 de 19:00 a 20:30h o el mateix dia de la prova a partir de les 16h i fins a les 18h.

Per a la categoria absoluta s’estableix un màxim de 300 inscripcions.
Per a la categoria absoluta les vies d’inscripció seran les següents:

1. Fins al dia 12 d’agost:

En la pàgina web d’Amics del Clot www.amicsdelclot.es

En botigues: Sony Gallery de Borriana

Free-run de Castelló

Phone House Borriana, Vila-real i Onda

2. Posteriorment i sempre que queden dorsals lliures personalment en la seu de l’associació Amics del Clot (C/ La Farola, 24 Grau de Borriana) el dia 13/8 de 19:00h a 20:30h i el dia de la carrera des de les 16:00 fins a les 18:00 h
En tots els casos, l’import de la inscripció serà de 6 euros.

El formulari, ja siga “on-line” o personalment en la seu del club, haurà de ser completat amb les dades del corredor (nom, cognoms, data de naixement, club, domicili complet, telèfon de contacte,e-mail, D.N.I.…) íntegrament i amb lletres majúscules; en cas contrari la inscripció no serà considerada vàlida.

PREMIS:

Trofeus al primer local masculí i femení

Trofeu del 1er. al 3er. per a totes les categories (Biberó sols 1er.)

Samarreta tècnica per als 300 primers classificats en la categoria Absoluta

Entre tots els participants de la categoria absoluta i previ a la carrera es podrà realitzar un sorteig de tots aquells obsequis que l’organització haja pogut recaptar

RECOLLIDA DE DORSALS:

Els dorsals s’arreplegaran el dia de la prova a partir de les 16 hores.

Els dorsals hauran de col·locar-se obligatòriament en el pit, sense retocar, manipular ni doblegar.

AVITUALLAMENT:

Hi haurà un únic punt d’avituallament, situat en la línia d’arribada, en el qual s’oferirà als participants aigua i fruita variada.

Per trobar-nos en un Paratge Natural Municipal i amb la finalitat de no contaminar amb botelles dit paratge no hi haurà avituallament líquid durant la carrera.

DESQUALIFICACIONS:

Seran automàticament desqualificats tots els corredors que:

No realitzen el recorregut complet.

No porten el dorsal ben visible en el pit durant el recorregut.

Córreguen amb dorsal adjudicat a un altre corredor.

Entren en meta sense dorsal.

No a les instruccions de l’organització.

Els corredors desqualificats perdran els drets sobre els premis.

L’organització, comprovada qualsevol irregularitat, es reserva el dret a impedir
la participació en edicions successives del corredor o corredors implicats.

RECLAMACIONS:

Les reclamacions hauran de ser dirigides per escrit al director de la prova dins dels 10 minuts següents a la seua finalització.

Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten el present Reglament; en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.

Recomanem que els participants disposen de llicència federativa o segur que cobrisca qualsevol accident durant la prova.

El participant exonera a l’organització de tota responsabilitat en cas d’accident o lesió.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, si bé l’organització es reserva la possibilitat de suspendre-la abans de l’inici.

CLASSIFICACIONS:

Les classificacions es podran consultar en:

www.amicsdelclot.es

sme.burriana.es

————————————————————————————————
REGLAMENTO VOLTA AL CLOT 2016.

Denominación: XV VOLTA AL CLOT 2016

Fecha de realización: Domingo 14 de Agosto de 2016

Horario de SALIDA: 18:00h (Categoría Absoluta a las 19h)

Cierre de META: 20:00h

El Club Esportiu Amics del Clot de Burriana i el Servei Municipal d’Esports de Borriana con el patrocinio del Magnífico Ayuntamiento de Borriana, organizan la decimoquinta edición de “LA VOLTA AL CLOT” que tendrá lugar en el Grao de Borriana, el domingo 14 de agosto de 2016, a partir de las 18h (Categoría Absoluta a las 19h)

La prueba se desarrollará en el Paraje del Clot de la Mare de Deu y tendrá una distancia total de 6200 metros, aproximadamente, para las categoría absoluta, de 3100 metros para Junior, 1500 metros para menores, 500 metros para niños y 200 metros para los biberones; todos a nivel del mar.

Habrá asistencia sanitaria desde las 17 a las 20 horas.

La seguridad del circuito estará cubierta por policía local y voluntarios.

El carácter de la prueba no es lucrativo. En el caso de que hubiera un superávit económico, este superávit se donaría a una entidad benéfica.

CATEGORIAS:

Masculinas y femeninas
B, biberón (nacidos en 2013 a 2015) correrán 200 metros
X, niños (nacidos de 2009 a 2012) correrán 500metros
M, menores (nacidos de 2004 a 2008) correrán 1500 metros
J, juvenil-junior (nacidos de 1999 a 2003):correrán 3100 metros
A, absoluta, nacidos con anterioridad a 1998 inclusive, correrán 6200 metros. En esta categoría se podrá optar por hacer solo 3000m (una vuelta al Clot) en cuyo caso quedaran sin opción a cualquier premio o trofeo ligado a la Clasificación General.

La categoria Absoluta será puntuable para el Circuit Local de Curses Populars.

INSCRIPCIONES:

La inscripción para los biberones, niños, menores y juniors será gratuita y se realizará en la sede de la asociación Amics del Clot (C/ La Farola, 24 del Grao de Burriana) el día 13/8 de 19:00 a 20:30h o el mismo día de la prueba a partir de las 16:00 h y hasta las 18:00 h.
Para la categoría absoluta de establece un máximo de 300 participantes.
Para la categoría absoluta las vías de inscripción serán las siguientes:
1. Hasta el día 12 de agosto:
En la página web de Amics del Clot: www.amicsdelclot.es
En tiendas: Sony Gallery Borriana
Free-run Castelló
Phone House Borriana, Vila-real y Onda
2. Posteriormente y siempre que queden dorsales libres personalmente en la sede de la asociación Amics del Clot (C/ La Farola, 24 Grao de Burriana) el día 13 de 19:00 a 20:30h y el día de la carrera desde las 16:00 hasta las 18:00 h
En todos los casos, el importe de la inscripción será de 6 euros.

El formulario, ya sea “on-line” o personalmente en la sede del club, deberá ser completado con los datos del corredor (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, club, domicilio completo, teléfono de contacto,e-mail, D.N.I.…) en su totalidad y con letras mayúsculas; en caso contrario la inscripción no será considerada válida.

PREMIOS:

Trofeos al primer local masculino y femenino
Trofeo del 1º al 3º para todas las categorías (Biberón solo 1º)
Camiseta técnica para los 300 primeros clasificados en la categoría Absoluta
Entre todos los participantes de la categoría absoluta y previo a la carrera se podrá realizar un sorteo de todos aquellos obsequios que la organización haya podido recabar

RECOGIDA DE DORSALES:

Los dorsales se recogerán el día de la prueba a partir de las 16 horas.
Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar,manipular ni doblar.

AVITUALLAMIENTO:

Habrá un único punto de avituallamiento, situado en la línea de llegada, en el que se ofrecerá a los participantes agua y fruta variada.
Por encontrarnos en un Paraje Natural Municipal y con el fin de no contaminar con botellas dicho paraje no habrá avituallamiento liquido durante la carrera.

DESCALIFICACIONES:

Serán automáticamente descalificados todos los corredores que:
No realicen el recorrido completo.
No lleven el dorsal bien visible en el pecho durante el recorrido.
Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.
Entren en meta sin dorsal.
No atiendan a las instrucciones de la organización.
Los corredores descalificados perderán los derechos sobre los premios.
La organización, comprobada cualquier irregularidad, se reserva el derecho a impedir la participación en ediciones sucesivas del corredor o corredores implicados.

RECLAMACIONES:

Las reclamaciones deberán ser dirigidas por escrito al director de la prueba dentro de los 10 minutos siguientes a su finalización.
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente Reglamento; en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.
Recomendamos que los participantes dispongan de licencia federativa o seguro que cubra cualquier accidente durante la prueba.
El participante exonera a la organización de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión.
El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba, si bien la organización se reserva la posibilidad de suspenderla antes del inicio.

CLASIFICACIONES:

Las clasificaciones se podrán consultar en:

www.amicsdelclot.es
sme.burriana.es

Comments are closed.